Pirkimo – pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Agrastas.lt taisyklės

 1.  Sąvokos

1.1. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
1.2. Agrastas.lt – tinklapis, esantis adresu www.agrastas.lt, kuriame yra parduodamos Pardavėjų prekės ir kurį administruoja privatusis juridinis asmuo MB „Gydūnas”, juridinio asmens kodas 304923187, registruotos buveinės adresas Birželio 23-osios, 1-19, LT-03205 Vilnius
1.3. Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos tinklapyje www.agrastas.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. .
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo Agrastas.lt taisyklės”, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Agrastas.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.7. Paskyra – Pirkėjo www.agrastas.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi Agrastas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
1.8. Privatumo politika – Agrastas.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Agrastas.lt. Agrastas.lt privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis tvarko Pardavėjas. Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas atliekamas Pardavėjo nustatyta tvarka.
1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.
1.10. Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

 1.  Bendrosios nuostatos

2.1.    Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo Agrastas.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku”. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Agrastas.lt susijusios sąlygos.
2.2.    Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Agrastas.lt, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems Agrastas.lt, ir visoms pirkimo-pardavimo sutartims, sudaromoms su Pardavėjais iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.agrastas.lt 
2.3.    Pirkti Agrastas.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.1 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.5 punktas) bei Agrastas.lt naudojimosi Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Agrastas.lt.
2.4.    Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Agrastas.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba Agrastas.lt pirkdami prekes iš pasirinkto Pardavėjo po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.
2.5.    Pirkėjas privalo susipažinti su Agrastas.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys taip pat bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo, nurodyto užsakyme, nustatyta tvarka, taip pat laikantis tarp Agrastas.lt ir Pardavėjo sutartimi prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.
2.6.    Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 1.  Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Agrastas.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. internetu užsiregistruodamas Agrastas.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2. internetu nesiregistruodamas Agrastas.lt.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Agrastas.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Agrastas.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
3.4. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog jo užsakytos prekės visa esminė informacija ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme Agrastas.lt.
3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Agrastas.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 1.  Pirkėjo teisės

4.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Agrastas.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. 
4.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3.    Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4.    Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Agrastas.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1.  Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.    Pirkėjas, naudodamasis Agrastas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Agrastas.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2.    Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 1.  Pardavėjo teisės

6.1.    Pardavėjas ir Agrastas.lt turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.2.    Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra be atskiro Pirkėjo sutikimo jo pasirinktų įsigyti prekių (krepšelyje esančių konkretaus pardavėjo prekių) pirkimą išskaidyti į atskirus užsakymus, nebent Pirkėjas iki užsakymų patvirtinimo pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti pateikiant vieną bendrą užsakymą. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams ir yra skaičiuojama kiekvienam užsakymui atskirai, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Agrastas.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1.  Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Agrastas.lt tinklapio priemonėmis ir niekada nevykdyti su Pirkėju komunikacijos jokiais kitais kanalais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šiose Taisyklėse arba Agrastas.lt tinklapyje. Šiuo Pirkėjas ir Pardavėjas aiškiai patvirtina, kad bet kokia komunikacija dėl užsakymo vykdymo, atliekama ne Agrastas.lt tinklapyje (sistemoje) šalių neįpareigoja ir joms nėra privaloma. 
7.2.    Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Agrastas.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
7.3.    Pardavėjas ir Agrastas.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, Agrastas.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4.    Agrastas.lt įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Agrastas.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 punkte nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas Agrastas.lt Paskyroje ar Agrastas.lt elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Agrastas.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
7.5.    Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6.    Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Agrastas.lt gali jam pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, kurią parduoda kitas Pardavėjas apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad konkretaus Pardavėjo prekė būtų pakeista kito Pardavėjo parduodama panašia ar analogiška preke, Pardavėjas, kuris negali pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.7.    Tuo atveju, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, Pirkėjas vienu iš Agrastas.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytų kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kito Pardavėjo parduodamą prekę, pirminis Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas lėšas už prekę, kurios pirminis Pardavėjas negali pristatyti. 
7.8.    Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi per Agrastas.lt gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.9.    Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 1.  Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos Agrastas.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):
8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
8.2.2. banko pavedimu;
8.2.3. mokėjimo kortelėmis;
8.2.4. PayPal Sistema;
8.2.5. kitais Agrastas.lt tinklapyje nurodytais būdais
8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. Prekių pirkimo dokumentuose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per Agrastas.lt, per 2 (dvi) darbo dienas Agrastas.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą užsakymą.
8.6. Pirkėjui išsirinkus kelių skirtingų Pardavėjų prekes, Pirkėjo prekių krepšelis gali būti išskaidomas į atskirus prekių krepšelius pagal kiekvieną Pardavėją ir pagal tokius krepšelius formuojant atskirus užsakymus. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams.

 1.  Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.
9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:
9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
9.2.3. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį nėra įskaičiuotas užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą.
9.3. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą, arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:
9.3.1. Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.
9.3.2. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti.
9.4. Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų.
9.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
9.8. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas, pinigai už prekes negrąžinami.

 1.  Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Pardavėjo Agrastas.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:
10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Agrastas.lt;
10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
10.3. Nei Pardavėjas, nei Agrastas.lt neatsako už tai, kad Pardavėjo Agrastas.lt parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.
10.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės.
11.2. Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjų, grąžinimo Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į konkretų Pardavėją, iš kurio prekė buvo įsigyta.
11.2.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu Pardavėjui.
11.2.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis”. Per Taisyklių numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:
11.2.2.1. tabakas ir tabako gaminiai;
11.2.2.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
11.2.2.3. fotografijos ir kinematografijos prekės;
11.2.2.4. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
11.2.2.5. audiniai;
11.2.2.6. kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
11.2.2.7. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
11.2.2.8. kūdikių drabužėliai;
11.2.2.9. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
11.2.2.10. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
11.2.2.11. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
11.2.2.12. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
11.2.2.13. mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
11.2.2.14. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
11.2.2.15. antžeminio transporto priemonės
11.2.2.16. laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai
11.2.2.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
11.2.2.18. laikrodžiai;
11.2.2.19. muzikos instrumentai;
11.2.2.20. ginklai ir šaudmenys;
11.2.2.21. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
11.2.2.22. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
11.2.2.23. meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
11.2.2.24. augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
11.2.2.25. sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.
11.2.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.2.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.3. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11.3.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente, arba neatitikimu Pardavėjo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
11.3.1.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
11.3.1.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
11.3.1.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
11.3.1.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
11.3.2. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3.1. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.3.1. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.3.1. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
11.3.3. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.3.1. pranešti apie tai Pardavėjui prekių užsakyme nurodytu kontaktu. Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
11.3.3.2. pateikti laisvos formos prašymą Pardavėjui.
11.3.4. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
11.3.5. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.3.6. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

 1.  Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Agrastas.lt.
12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Agrastas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Agrastas.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Jei Agrastas.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Agrastas.lt negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Agrastas.lt nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
12.5. Agrastas.lt neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo, kurio prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis Agrastas.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
12.6. Pirkėjui nepavykus išspręsti nesutarimų su Pardavėju (dėl prekių grąžinimo, prekių pakeitimo, pinigų grąžinimo, pristatymo ar kitų nesutarimų), Agrastas.lt atstovas padeda juos spręsti savo kompetencijos ribose.

 1.  Komunikacija

13.1.    Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis Agrastas.lt, nepriklausomai nuo prekės Pardavėjo, vykdoma per Agrastas.lt, elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis vykdo kitais būdais nei per Agrastas.lt, Agrastas.lt neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos. 
13.2.    Agrastas.lt šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
14.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Galioja nuo: 2021 03 01

Logo
Atstatyti slaptažodį